Obchodní podmínky

Asociace českých filmových klubů,

se sídlem Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště,

identifikační číslo: 61387550

zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl L, vložka 433

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese https://moje.lfs.cz

E-mail: platby@lfs.cz, tel: +420 + 604 744 237

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  • Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) Asociace českých filmových klubů, se sídlem Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště, identifikační číslo: 61387550, zapsané v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, oddíl L, vložka 433 (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese http://lfs.cz/, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto smluvní podmínky jsou dostupné na internetové adrese https://moje.lfs.cz/cz/podminky/.
  • Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese https://moje.lfs.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání.
  • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. Kupní smlouva je prodávajícím elektronicky archivována a není veřejně přístupná.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  • Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v jeho účinném znění (dále jen „občanský zákoník“), jakož i předpisy souvisejícími.
  • Pro účely těchto obchodních podmínek a vztahů mezi prodávajícím a kupujícím mají níže uvedené pojmy následující význam:
   • Akce“: Koncertní, divadelní či jiné kulturní představení a dále všechny další události (výstavy, konference, školení, veletrhy apod.) spočívající ve využití volného času spotřebitelem v předem určeném termínu a na určeném místě.
   • Pořadatel“: Fyzická nebo právnická osoba, zajišťující organizaci konkrétní Akce. Pořadatelem může být i prodávající.
   • Vstupenka“: Doklad (cenina) opravňující držitele Vstupenky a další osoby v celkovém počtu uvedeném ve Vstupence k jednorázovému vstupu na konkrétní Akci. Předložením Vstupenky při vstupu na místo konání Akce vyjadřuje osoba užívající práva ze Vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání Akce, podřizuje se pokynům Pořadatele a podmínkám Akce, které se k ní vážou.
   • Akreditace“: Doklad (cenina) opravňující kupujícího k účasti na Letní filmové škole Uherské Hradiště. Předložením akreditace při vstupu na místo konání Letní filmové školy vyjadřuje kupující souhlas s provozními předpisy místa konání Letní filmové školy, podřizuje se pokynům prodávajícího a podmínkám Letní filmové školy.

 1. uživatelský účet
  • Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. U osob mladších 15 let musí registraci a souhlas provést zákonný zástupce.  
  • Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  • Kupující má možnost zjistit chybu vzniklou při zadávání dat před podáním objednávky prostřednictvím uživatelského účtu a z potvrzení objednávky. Kupující má možnost a je povinen opravit chybu vzniklou při zadávání dat před podáním objednávky prostřednictvím svého uživatelského účtu.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
  • Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 2. uzavření kupní smlouvy
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji spolu s popisem jejich hlavních vlastností (např. v případě vstupenky se uvádí termín konání akce, její předmět a místo konání), a včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  • Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   • informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  • Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko "Zaplatit on-line kartou" nebo na tlačítko "Zaplatit převodem" v sekci Košík na adrese https://moje.lfs.cz/cz/kosik/. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
  • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
  • V případě, že předmětem koupě je vstupenka a pořadatelem akce není prodávající, doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, vzniká smluvní vztah mezi kupujícím a pořadatelem akce, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času v předem určeném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů vstupenek na příslušné akci za stanovenou cenu vstupenky (dále jen „Smlouva o účasti na akci“). Prodávající v takovém případě jedná na základě příkazu v zastoupení pořadatele a na účet pořadatele v rozsahu nezbytném pro uzavření Smlouvy o účasti na akci mezi pořadatelem a kupujícím. Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu nabízené akce je odpovědný výlučně příslušný pořadatel. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na akci, včetně vrácení vstupného, je kupující povinen uplatňovat přímo u pořadatele akce v souladu s úpravou odpovědností prodávajícího za vady dle těchto obchodních podmínek. Vedle Smlouvy o účasti na akci doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, vzniká rovněž vztah se prodávajícím v rozsahu uvedeném v těchto obchodních podmínkách, zejména v souvislosti s ochranou osobních údajů kupujícího.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve porušily své povinnosti vůči prodávajícímu.
  • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 3. cena zboží a Platební podmínky
  • Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 199425419/ 0300, vedený u společnosti Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 15057 (dále jen „účet prodávajícího“).
  • Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  • Kupní cena je splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy.
  • Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
  • Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.
  • Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 4. odstoupení od kupní smlouvy
  • Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy
   • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • na dodávku zboží a služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
   • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
   • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
   • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
   • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
   • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
  • Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od dne uzavření smlouvy a jde-li o
   • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
   • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
  • Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží. Pokud zboží nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou, budou náklady na vrácení zboží stejné, jako byly náklady na jeho dodání.
  • Kupující je povinen uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
  • V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy a to stejným způsobem. Prodávající vrátí kupujícímupřijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží.
  • V případě, že předmětem smlouvy je vstupenka, ubytování nebo akreditace na akci Letní filmová škola Uherské Hradiště, má kupující vedle práva odstoupit od smlouvy dle čl. 2 obchodních podmínek (pokud není toto právo vyloučeno dle čl. 5.1 obchodních podmínek) právo také zrušit závazek zaplacením odstupného a to ve výši 10% ceny ve lhůtě do 31. 7. každého kalendářního roku, a ve výši 50% ceny ve lhůtě od 1. 8. každého kalendářního roku do 7. 8. každého kalendářního roku. Závazek ze smlouvy se zaplacením odstupného zruší obdobně jako v případě odstoupení od smlouvy. Odstupné se započte na zaplacenou cenu a zbylou část ceny prodávající vrátí kupujícímu do 30 dnů od zrušení na bankovní účet, z něhož byla cena uhrazena. Z důvodu aktuálně vzniklé situace však prodávající bude v roce 2020 posuzovat každý případ individuálně s maximální vstřícností a pochopením.
  • Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu újmy jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé újmy je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
  • Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu přijaté peněžní prostředky bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.
  • Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  • Kupující může pro odstoupení od smlouvy využít tento formulář pro odstoupení od smlouvy:

Adresát: Asociace českých filmových klubů, se sídlem Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*) Datum objednání (*)/datum obdržení (*) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů Adresa spotřebitele/spotřebitelů Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) Datum (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

 1. přeprava a dodání zboží
  • Prodávající je oprávněn nezapočít s přepravou zboží, dokud nebude Kupujícím kupní cena uhrazena řádně a včas.
  • Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy a v takovém případě nastanou účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním prvnímu dopravci.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit do V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od dopravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.
  • Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.
  • Na kupujícího přechází nebezpečí škody na věci současně s převzetím věci.

 2. práva z vadného plnění
  • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době, kdy kupující předmět koupě převzal,
   • má předmět koupě vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   • se předmět koupě hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
   • předmět koupě odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
   • předmět koupě vyhovuje požadavkům právních předpisů,
   • je předmět koupě v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
   • a předmět koupě vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  • Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
  • Kupující je povinen oznámit prodávajícímu, že má předmět koupě vady, bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí. Při uplatnění práva z vad je kupující povinen specifikovat, jakým způsobem se vada projevuje, uvést volbu práva z vad, které uplatňuje, a dále sdělit, zda si zboží po skončení řízení o uplatnění práva z vad vyzvedne osobně, nebo mu má být zboží zasláno na jeho adresu.
  • Kupující je povinen prokázat, že jeho právo z vad je oprávněné, zejména že věc zakoupil u prodávajícího a kdy ji zakoupil. V případě zaslání zboží přepravní službou je vhodné zejména zaslání kopie nákupního dokladu. Právo z vad se považuje za řádně uplatněné, jestliže je reklamované zboží kompletní a doloženo potřebnými doklady. V případě zaslání vadného zboží k reklamaci je kupující povinen předat zboží kompletní a ve vhodném obalovém materiálu, jež vyhovuje přepravním požadavkům dodaného zboží – nejlépe v původním obalu. Prodejce není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li vhodně zabaleno a předáno s dodanými součástmi a příslušenstvím. Reklamované zboží bude přijato k reklamaci, jen jestliže je zboží řádně vyčištěné, vysušené a posouzení reklamace nebrání obecné zásady hygieny.
  • Kupující, v případě že bude zboží k uplatnění práva z vad zasílat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, je povinen označit zásilku obsahující vadné zboží a shora uvedené doklady nápisem “REKLAMACE” a dále o uvedení dostatečných kontaktních údajů, zejména adresy a telefonního čísla.
  • Nemá-li věc vlastnosti stanovené v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.
  • Nezvolí-li kupující své právo včas, má právo jen na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
  • Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
  • Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.
  • Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
   • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
   • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
   • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
   • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
  • Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
  • Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, ledaže se jedná o věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, o opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, o použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo to vyplývá z povahy věci. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
  • Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
  • Práva kupujícího z vady uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny na adrese Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.
  • Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
  • Prodávající, poté, co reklamaci vyřídí, vydá kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, byla-li reklamace vyřízena opravou, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 3. další práva a povinnosti smluvních stran
  • Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
  • Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
  • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 1 písm. e) občanského zákoníku.
  • Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
  • Prodávající si s ohledem na komplexnost programu Letní filmové školy vyhrazuje právo změny programu této akce bez vzniku jakýchkoli nároků kupujícího z vad plnění, v případě, že dodrží tematické zaměření a přiměřený časový rozsah programu.
  • Spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudně. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Rovněž je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím z kupní smlouvy platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  • Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 4. ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení
  • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) Asociace českých filmových klubů jako správce osobních údajů podle GDPR (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.
  • Účel zpracování osobních údajů:
   • zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a subjektem údajů (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).
   • v rámci plnění zákonných povinností ze strany správce (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). (zejména daňové a účetní povinnosti správce).
   • K ochraně svých oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), kterým je řádné a včasné plnění dohodnutého smluvního závazku mezi správcem a subjektem údajů, plnění zákonných povinností, které Provozovateli ze smluvního vztahu mezi ním a subjektem údajů vyplývají, včetně případných reklamačních řízení, ochrana majetkových zájmů správce pro případné soudní spory.
   • K marketingovým účelům, aby správce co nejlépe přizpůsobili nabídku svých produktů a služeb (např. obsazenost sálu a zabránění jejich přeplnění).
   • pro obchodní sdělení správce, když pro tento účel je nutný jednoznačný informovaný souhlas subjektu údajů, který se uděluje samostatně a v těchto podmínkách není řešen (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)
  • Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:
   • S ohledem na výše uvedené správce zpracovává adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. doručovací adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné informace obdobného charakteru), dále jen „osobní údaje“.
  • Kategorie příjemců osobních údajů:
   • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
   • dodavatel služby
   • poštovní přepravce
   • zpracovatel (zejména účetní a daňový poradce)
  • Způsob zpracování a ochrany osobních údajů:
   • Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky na základě elektronické evidence, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.
   • Pokud subjekt údajů neposkytne své osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu se správcem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu správce.
   • Subjekt údajů je povinen správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje.
  • Doba zpracování údajů:
   • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i po dobu trvání smluvního vztahu či po dobu stanovenou v souhlasu.
   • V případě uzavření smlouvy dle Obchodních podmínek Správce budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány po dobu následujících 36 měsíců pro případ vzniku sporu týkajícího se vztahu mezi správcem a subjektem údajů, a to za účelem ochrany oprávněných zájmů správce.
   • Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi správcem a subjektem údajů.
   • Po uplynutí výše uvedené lhůty správce osobní údaje zlikviduje.
  • Poučení o právech subjektu údajů:
  • Subjekt údajů má dále právo:
   • Být informován o zpracování svých osobních údajů
    1. Subjekt údajů je oprávněn od správce požadovat informace, zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, má subjekt údajů právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně pověřenci pro ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných zájmech správce, o výčtu práv subjektu údajů, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.
    2. Pokud Správce hodlá dále osobní údaje subjektu údajů zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne subjektu údajů ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.
   • Požadovat od správce přístup k jeho osobním údajům
    1. Subjekt údajů je od správce oprávněn požadovat informaci, zda jsou jeho/její osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, má přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávaní osobních údajů, informace o právech subjektu údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Subjekt údajů má právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
   • Na opravu poskytnutých Osobních údajů
    1. Pokud došlo na straně subjektu údajů například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jine skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, má subjekt údajů právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
   • Na výmaz Osobních údajů (právo být zapomenut)
    1. Subjekt má právo od správce požadovat vymazání osobních údajů. Vymazání lze požadovat e-mailem zaslaným na adresu akreditace@lfs.cz.
   • Tyto práva lze uplatnit po přihlášení do účtu MojeLFŠ na adrese https://moje.lfs.cz/, případně na e-mailové adrese akreditace@lfs.cz
   • Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
    • Požádat správce o vysvětlení, a to e-mailem na adresu akreditace@lfs.cz.
    • Vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu akreditace@lfs.cz, aby správce zajistil odstranění takto vzniklého stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
    • Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
    • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
    • Postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
   • Osobní údaje subjektů údajů nebudou předávány do třetí země ani mezinárodní organizaci.

 1. Doručování
  • Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.

 2. Dozor
  • Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 (cz).
  • Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti Městský úřad Uherské Hradiště - Živnostenský odbor, Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště (mesto-uh.cz).
  • Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, Sochora 27, 170 00 Praha 7 (uoou.cz).

 3. závěrečná ustanovení
  • Tyto obchodní podmínky včetně informace o zpracování osobních údajů jsou účinné ode dne 25.5.2018. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy.
  • Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
  • Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
  • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Stonky 860, 68601 Uherské Hradiště, e-mail: platby@cz, tel: +420 604 744 237

  V Uherském Hradišti dne 29. 07. 2020